Algemene Voorwaarden
Algemene voorwaarden

Art. 1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen de coach/therapeute/masseuse en de opdrachtgever.

Art. 2. Uitvoering van de overeenkomst
1. Coach/therapeute/masseuse zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan coach/therapeute/masseuse worden medegedeeld.

3. Coach/therapeute/masseuse is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte en/of onvolledige gegevens.

Art. 3. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat door een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandeling aan te passen.

2. Coach/therapeute/masseuse zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de opdrachtgever inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de mondelinge dan wel ondertekende overeenkomst.

Art.4 Geheimhouding
Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de mondelinge dan wel ondertekende overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.

Art. 5. Klachten
Opdrachtgever is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan de coach/therapeute/masseuse, bij gebreke waarvan het recht van opdrachtgever om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt.

Art. 6. Betaling
Betaling dient contant of per telebankieren te geschieden na de behandeling tenzij anders is overeengekomen.

Art. 7. Verhindering
Wanneer u verhinderd bent dient u dit telefonisch aan ons door te geven. We hanteren de volgende voorwaarden;
-Afzegging binnen 48 uur wordt 25% van het totaal bedrag in rekening gebracht
-Afzegging binnen 24 uur wordt 50% van het totaal bedrag in rekening gebracht
Op deze manier hopen we dat iedereen het tijdig aan geeft zodat wij in de in de mogelijkheid worden gesteld deze plaats op te vullen. U bent 7 dagen per week, 24 uur per dag in de gelegenheid om uw verhindering telefonisch: 06-44 94 02 80 of 06-10 17 23 02 door te geven.

Art. 8. AVG
Informatie over de AVG kunt u vinden onder het kopje 'Praktisch > Privacy verklaring'